top of page

Đào Tạo Tại Nhà / Home training

Đặt buổi tập cá nhân tại nhà/ Book your PT session at home

  • 1 h
  • 1,000,000 Vietnamese dong
  • Đường Xuân Diệu

Service Description

Mức giá cho một buổi tập cá nhân là 800,000vnd hoặc tỉ lệ theo hạng gói thành viên hiện tại của bạn. Mức phí cho những thành viên tham gia thêm được tính bằng 50% mức phí của thành viên chính. Thêm phí cho việc di chuyển tới nhà bạn Phí bổ sung cho đào tạo tại nhà: Khu vực Quảng An Tây Hồ - Không tính phí bổ sung. Các khu vực còn lại ở Tây Hồ - +100,000vnd cho mỗi buổi tập Trung tâm Hà Nội - Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa - +250,000vnd cho mỗi buổi tập Các khu vực còn lại ở Hà Nội - +500,000vnd cho mỗi buổi tập ---- Personal Training is 800,000vnd per session (PAYG) or as per your current membership rate. Extra participants are charged at 50% of the main members rate Home Training Additional Fee: Quang An Tay Ho - no additional charge. Rest of Tay Ho - +100,000vnd per session Central Hanoi - Hoan Kiem, Cau Giay, Ba Dinh, Dong Da - +250,000vnd per session Rest of Hanoi - +500,000vnd per session


Cancellation Policy / Điều Khoản Hủy

Chính sách hủy lịch tập - Hãy Ghi Nhớ Thẻ thành viên cá nhân: Khóa đào tạo 1:1 phải được đặt trước. Thành viên hủy lịch muộn hơn 6 giờ trước khi tiết học bắt đầu, sẽ vẫn tính phí đầy đủ buổi tập luyện đó. Thẻ thành viên nhóm: Các lớp nhóm phải đặt trước. - Trường hợp thành viên hủy muộn hơn 6 giờ trước khi lớp học bắt đầu: - Thành viên sử dụng Thẻ 8 lớp sẽ được tính phí đầy đủ. - Thành viên sử dụng Thẻ Không giới hạn, Hệ thống sẽ khóa quyền đặt lịch trong 3 ngày tiếp theo Tập Thử Miễn Phí: *Xin lưu ý rằng không có lớp tập thử cho các chương trình đào tạo võ tự vệ, "chỉ đang du lịch Hà Nội" dịch vụ, hoặc chỉ sử dụng phòng gym ------------------- Booking Cancellation Policy - Reminder Personal Training: Personal training must be booked in advance. If the session is canceled by the member less than 6 hours before the session start time, the member will be charged in full. Group Training: Group training must be booked in advance. If attendance is canceled less than 6 hours before class start time: - Members with an 8 Class Pass will be charged in full for the class. - Members with an Unlimited Class Pass will be unable to book for the following 3 days. FREE TRIALS: **Please note there is no free trial for self-defense training programs, "Just visiting Hanoi" packages (tourists) or gym only usage.


Contact Details

  • STAR Kickboxing and Fitness, Đường Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam

    +84 359 533 586

    starkickboxingandfitness@gmail.com


bottom of page