top of page

Brazilian Jiu Jitsu

No gi BJJ / Grappling Class

  • 1 h 30 min
  • 300,000 Vietnamese dong
  • Đường Xuân Diệu

Service Description

Hosted by STAR partners - Bonobo Jiu Jitsu Hanoi, this is a no gi BJJ class with Coach Mickey. All levels welcome, including complete beginners. No gi BJJ - means you do not wear a traditional uniform and variations in techniques. Note: This class is 1.5 hours long. Được tổ chức bởi đối tác của STAR - Bonobo Jiu Jitsu Hà Nội, đây là lớp tập no gi BJJ cùng Huấn luyện viên Mickey. Mọi cấp độ đều được chào đón, bao gồm những người lần đầu tập luyện. No gi BJJ - có nghĩa là bạn sẽ không mặc đồng phục truyền thống và các kỹ thuật được biến tấu. Ghi chú: Lớp học này kéo dài 1 tiếng 30 phút.


Upcoming Sessions


Cancellation Policy / Điều Khoản Hủy

Chính sách hủy lịch tập - Hãy Ghi Nhớ Thẻ thành viên cá nhân: Khóa đào tạo 1:1 phải được đặt trước. Thành viên hủy lịch muộn hơn 6 giờ trước khi tiết học bắt đầu, sẽ vẫn tính phí đầy đủ buổi tập luyện đó. Thẻ thành viên nhóm: Các lớp nhóm phải đặt trước. - Trường hợp thành viên hủy muộn hơn 6 giờ trước khi lớp học bắt đầu: - Thành viên sử dụng Thẻ 8 lớp sẽ được tính phí đầy đủ. - Thành viên sử dụng Thẻ Không giới hạn, Hệ thống sẽ khóa quyền đặt lịch trong 3 ngày tiếp theo Tập Thử Miễn Phí: *Xin lưu ý rằng không có lớp tập thử cho các chương trình đào tạo võ tự vệ, "chỉ đang du lịch Hà Nội" dịch vụ, hoặc chỉ sử dụng phòng gym ------------------- Booking Cancellation Policy - Reminder Personal Training: Personal training must be booked in advance. If the session is canceled by the member less than 6 hours before the session start time, the member will be charged in full. Group Training: Group training must be booked in advance. If attendance is canceled less than 6 hours before class start time: - Members with an 8 Class Pass will be charged in full for the class. - Members with an Unlimited Class Pass will be unable to book for the following 3 days. FREE TRIALS: **Please note there is no free trial for self-defense training programs, "Just visiting Hanoi" packages (tourists) or gym only usage.


Contact Details

  • STAR Kickboxing and Fitness, Đường Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam

    +84 359 533 586

    starkickboxingandfitness@gmail.com


bottom of page